Przeprowadzone kontrole w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Monkach


Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2019r.

Lo.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Białymstoku

Kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów
i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

08.02.2019r.

2.

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie okulistyki

Kontrola w zakresie okulistyki – funkcjonowanie Poradni Okulistycznej

29.03.2019r.

3.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Białymstoku

Zgodność wykonania inwestycji pn.: „Remont
z przebudową pomieszczeń po byłym mieszkaniu
w budynku Przychodni Rejonowej w Mońkach pod trzy gabinety i poczekalnie, zaliczonym do XI kategorii obiektów budowlanych, o łącznej powierzchni użytkowej 79,01m2, - rozbudowa w/w budynku o wiatrołap, o parametrach: powierzchni zabudowy 7,68m2 , powierzchni użytkowej 7,05m2
i kubaturze 18,60m3 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 1040/1, położonej
w Mońkach przy Al. Niepodległości 9”: z projektem budowlanym.

08.04.2019r.

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ
w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2018r.

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne w GOZ w Trzciannem

26.01.2018r.

2.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola problemowa w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

09.02.2018r.

3.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia, szczepień ochronnych - Przychodnia Rejonowa w Mońkach

09.02.2018r.

4.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia, szczepień ochronnych w GOZ w Krypnie

14.02.2018r.

5.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia, szczepień ochronnych w GOZ w Jasionówce

14.02.2018r.

6.

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Sprawdzenie prawidłowości i zasadności wystawiania recept na paski diagnostyczne do oznaczania poziomu glukozy we krwi z określonym na recepcie poziomem odpłatności, prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zgodności danych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną,

20.03.2018r. 21.03.2018r.

7.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, szczepień ochronnych

Rekontrola pkt. 3.3 protokołu z kontroli nr 2/E/2013

Wykonano

23.02.2018r.

8.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii

Ocena bazy, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, stopnia i prawidłowości wykorzystania sprzętu medycznego, ocena liczby i struktury zatrudnienia wyższego i średniego personelu medycznego, ocena realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego; ocena dostępności do świadczeń medycznych.

11.05.2018r.

9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

Dotyczy: procesu wdrażania programu „ Podlaski Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w 2018r.”

18.05.2018r.

10.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze:

1.Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

2.Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań techn ocznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;

3.Rozpoznawanie możliwości  warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w GOZ w Trzciannem

14.06.2018r.

11.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

05.09.2018r.

12.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

Proces realizacji programu edukacyjnego -„Krajowy Program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS” oraz włączenie się do ogólnopolskich kampanii medialnych i obchodów akcji „Światowy Dzień AIDS

13.09.2018r.

13.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Kontrola w zakresie Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

10.12.2018r.

14.

Podlaski Urząd Wojewódzki w  Białymstoku

Kontrola w zakresie oceny podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w zakładach opiekuńczo-leczniczych

05.12.2018r.

15.

Wojewódzki inspektorat ochrony Roślin i nasiennictwa w Białymstoku Oddział w Mońkach

Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin

13.12.2018r.

16.

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych

1.Aktualizacja planów obronnych

2.Planowanie oraz realizacja przedsięwzięć na dany rok

3.Szkolenia i ćwiczenia obronne;

4.Sprawozdawczość

17.12.2018r.

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ
w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2017r.

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Weryfikacja prawidłowości wykonywania umów Poz w następujących obszarach:
1.Zasadność sprawozdania badań diagnostycznych przez lekarza poz (obszar 1)
2.Realizacja przez lekarza poz obowiązku wykonywania bilansów zdrowia (obszar 2)

3.Prawidłowość rozliczenia świadczeń położnej poz z OW NFZ obejmujących wizyty w edukacji przedporodowej oraz wizyty patronażowe
(obszar 3)

02.02.2017r.-

02.03.2017r.

2.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych

21.02.2017r.-

06.03.2017r.

3.

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Przedmiotem kontroli jest ocena prawidłowości realizacji umowy nr 10-00-00359-12-27-01/12 z dnia 16.12.2011r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób – ryczałt miesięczny (kod zakresu: 01.0000.155.16) w latach 2016-2017 ze szczególnym uwzględnieniem spełniania warunków realizacji świadczeń określonych w aktualnym w danym okresie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz odpowiednim Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie odkreślenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w tym: dostępność do świadczeń, zgodność danych przekazywanych do POW NFZ w raportach statystycznych ze stanem faktycznym i dokumentacją medyczną, weryfikacja i ocena spełniania warunków (obligatoryjnych i dodatkowo zadeklarowanych w ofercie) do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

25.04.2017r.-

29.04.2017r.

4.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Przestrzeganie praw pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

17.05.2017r.-

18.05.2017r.

5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

Dotyczy: procesu wdrażania programu „ Powiatowy Program Ograniczania zdrowotnych następstw Palenia tytoniu 2017”

30.05.2017r.

6.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Oddział dziecięcy i Poradnia Dziecięca

22.06.2017r.

7.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Pobór próbki wody ciepłej z instalacji wewnętrznej szpitala w kierunku bakterii Legionella w szpitalu SP ZOZ w Mokach w celu oceny jakości wody ciepłej.

10.07.2017r.

8.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotyczy: Sprawdzenie trwałości projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”

31.07.2017r.-

31.08.2017r.

9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

Dotyczy: Procesu wdrażania programu edukacyjnego „Profilaktyka HIV/AIDS”

14.09.2017r.

10.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Organizacja pracy personelu pielęgniarskiego, zgodność prowadzenia dokumentacji  pielęgniarskiej z obowiązującymi przepisami, doskonalenie zawodowe, Standardy, procedury, instrukcje obowiązujące w jednostce, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.

14.09.2017r.

11.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji nr PZ.5580.12.2017.JO z dnia 05.07.2017r.

18.09.2017r.

12.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

18.10.2017r.-

19.10.2017r.

13.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii

Dostępność i prawidłowość działalności diagnostyczno-terapeutycznej, wyposażenie
w sprzęt medyczny, organizacja pracy oraz prawidłowość prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego Pracowni Endoskopowej w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Pracowni Endoskopii.

9.11.2017r.

14.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola w zakresie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i biologicznych czynników chorobotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem postepowania w przypadku identyfikacji szczepów Klebsiella pneumoniae produkujących karbapenemazy.

20.11.2017r.

15.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, szczepień ochronnych.

22.11.2017r.

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ
w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2016r.

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Ocena realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

05.02.2016r.-

12.02.2016r.

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” nr WND-RPPD.06.02.00-20-007/14

03.03.2016r.-

16.03.2016r.

3.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Wydanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Centralnej Izby Przyjęć (ogółem łóżek – 4) zlokalizowanej w budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Monkach przy Al. Niepodległości 9.

07.04.2016r.

4.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Wydanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Bloku Operacyjnego z salą nadzoru poznieczuleniowego (wybudzeń) zlokalizowanego w budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Monkach przy Al. Niepodległości 9.

07.04.2016r.

5.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Wydanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Poradni Chirurgicznej Ogólnej zlokalizowanej w budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Monkach przy Al. Niepodległości 9.

07.04.2016r.

6.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Wydanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ambulatorium ogólnego zlokalizowanego w budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Monkach przy Al. Niepodległości 9.

07.04.2016r.

7.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Wydanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni USG zlokalizowanej w budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Monkach przy Al. Niepodległości 9

08.04.2016r.

8.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Wydanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Poradni Leczenia Bólu zlokalizowanej w budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Monkach przy Al. Niepodległości 9

08.04.2016r.

9.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Wydanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z lóżkami leczenia bólu zlokalizowanego w budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Monkach przy Al. Niepodległości 9.

08.04.2016r.

10.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej

Dotyczy: Oddział Chirurgii Ogólnej, Blok Operacyjny

18.04.2016r.

11.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola bloku żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

26.04.2016r.
28 04.2016r.

12.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Okres objęty kontrolą 01.01.2013-03.06.2016

- Aktualny i pożądany dostęp do świadczeń zdrowotnych z dziedziny pielęgniarstwa epidemiologicznego

- Działalność pielęgniarki/położnej, specjalisty ds. epidemiologii, w tym dokumentacja nadzoru i kontroli zakażeń szpitalnych, realizowana w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

03.06.2016r.

13.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi oraz zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, ze szczególnym uwzględnieniem szczepów Klebsiella pneumoniae produkujących karbapenemazy. Rekontrola nakazów decyzji: 47/D-I/E/2010 z dnia 24.05.2010r. 70/D-I/E/2012  z dnia 17.07.2012r. 760/EP/D-92/09 z 21.12.2009r.

09.06.2016r.

14.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola w związku z użytkowaniem aparatury rtg oraz urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne w celach medycznych- bieżący nadzór sanitarny

15.06.2016r.

15.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola na wniosek SP ZOZ w Mońkach o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg w celach medycznych

16.06.2016r.

16.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola jakości wody ciepłej z instalacji wewnętrznej w kierunku bakterii Legionella sp.

30.06.2016r.

17.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

1.Warunki realizacji świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej ( kwalifikacje pielęgniarek, dostępność personelu, warunki lokalowe, wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. ( podstawa prawna - § 3 pkt 1.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 Poz.86)

2. Kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych

3. Dokumentacja medyczna: księga zabiegów, karty zdrowia i choroby w części dotyczącej opieki środowiskowej, karty wizyt patronażowych dzieci, kartoteka środowisk epidemiologicznych (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz. U. poz. 2069)

30.06.2016r.

18.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w WOZ Kalinówka Kościelna

28.07.2016r.

19.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku

Delegatura w Łomży

Sprawdzenie warunków przechowywania i oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zasad i trybu prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, prekursorami kategorii 1, prowadzonej dokumentacji, kwalifikacje osób wykonujących czynności fachowe, warunków sporządzania elków aptecznych i recepturowych oraz pobranie prób leków aptecznych lub recepturowych do badań kontrolnych

11.08.2016r.

20.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Zdrowia

Kontrola dot. Wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich

09.09.2016r.

21.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Dostępność terapii przeciwbólowej

01.09.2016r.

22.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii

Dostępność świadczeń zdrowotnych, realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, wydawanie opinii w zakresie wyrobów medycznych, prowadzenie stażu podyplomowego, postępowanie diagnostyczne i lecznicze

20.10.2016r.

23.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

1.Funkcjonowanie podmiotu leczniczego zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej/ Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn.zm. z dnia 30.06.2012r./

2.Realizacja doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych zgodnie z art.61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej / Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011)

3.Dostępności do świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym ( zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna)

4.wyposażenia podmiotu leczniczego w aparaturę i sprzęt medyczny oraz aparaturę analityczną

5.Sposobu prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

25.10.2016r.

24.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji nr PZ.5580.18.2016.PW z dnia 10.08.2016

23.11.2016r.

25.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych

Dostępność i prawidłowość działalności diagnostyczno-terapeutycznej, wyposażenie w sprzęt medyczny, organizacja pracy oraz prawidłowość prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w Oddziale Chorób Wewnętrznych

24.11.2016r.

26.

Regionalne Centrum, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Kontrola i ocena działalności podmiotu leczniczego w dziedzinie krwiolecznictwa w ramach nadzoru specjalistycznego

30.11.2016r.

27.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dotyczy stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin

06.12.2016r.

28.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi – zakażenia szpitalne oraz zgłaszalności chorób zakaźnych i biologicznych czynników chorobotwórczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku identyfikacji Szczepów Klebsiella pneumoniae produkujących karbapenemazy.

07.12.2016r.

29.

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Kontrola problemowa dot. Aktualizacji planów obronnych, planowanie oraz realizacja przedsięwzięć na dany rok , szkolenia i ćwiczenia obronne, sprawozdawczość

13.12.2016r.

30.

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie pediatria- hospitalizacja

08.12.2016r.

12.12.2016r.

14.12.2016r.

31.

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w Mońkach

13.12.2016r.-

19.12.2016r.

         

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ
w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2015r.

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Zgodność realizacji przedsięwzięcia p.n. – „Projekt architektoniczny i konstrukcyjny przebudowy i rozbudowy części SP ZOZ w Mońkach dz. ewid.
nr 1040/1”- z projektem budowlanym.

19.02.2015r.

2.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji nr PZ.5580.22.2014.PW z dnia 29.09.2014r.

24.02.2015r.

3.

Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku

Kontrola dotyczy ustalenia stanu przestrzegania przez pracodawcę wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy, tj. wynagrodzenie za prace i inne świadczenia pieniężne związane z praca, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dane zawarte w druku ZUS-IWA

24.02.2015r. 25.02.2015r.
05.03.2015r.

4.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

1.Przestrzeganie wymogów do udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem

2.Sprawowanie opieki w okresie porodu

16.03.2015r.

5.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

29.04.2015r.

6.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna, w celu wydania decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań jakim powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia Przychodni Rejonowej w Mońkach, w której świadczone będą usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na parterze budynku A Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

18.06.2015r.

7.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna, w celu wydania decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Zakładu Rehabilitacji Leczniczej zlokalizowanego w budynku SP ZOZ w Mońkach przy Al. Niepodległości 9

18.06.2015r.

8.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna, w celu wydania decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia  Oddziału Rehabilitacyjnego zlokalizowanego na 1 piętrze budynku SP ZOZ w Mońkach przy Al. Niepodległości 9

18.06.2015r.

9.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola dotyczy oceny warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia bloku operacyjnego

- występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;

- transportu wewnętrznego oraz magazynowania odpadów medycznych

22.10.2015r.

10.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełnić personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, ocena szczepień ochronnych w GOZ w Trzciannem

28.10.2015r.

11.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Dotyczy:

„Rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokach – budowa budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu i zjazdem

28.10.2015r.

12.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Kontrola działalności podmiotu leczniczego w dziedzinie krwiolecznictwa w ramach nadzoru specjalistycznego

30.10.2015r.

13.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

Dostępność do świadczeń pielęgniarskich, sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, analiza potrzeb szkoleniowych, ocena istniejących standardów, procedur i instrukcji oraz ocena wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

30.10.2015r.

14.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Przychodni Rejonowej w Goniądzu

12.11.2015r.

15.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neonatologii

Ocena bazy, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, stopnia i prawidłowości wykorzystania sprzętu med., ocena liczby i struktury zatrudnienia wyższego i średniego personelu medycznego, ocena dostępności do świadczeń medycznych

20.11.2015r.

16.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Dotyczy stosowania środków ochrony roślin na terenach szpitali z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin

03.12.2015r.

17.

Starostwo powiatowe w Mońkach

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w Mońkach w 2014r.

09.12.2015r.

10.12.2015r.

18.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Testy specjalistyczne aparatów RTG

17.12.2015r.

         

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ
w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2014r.

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Konsultant Wojewódzki ds. Położnictwa i Ginekologii

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neonatologii

Kontrola porodu noworodka z punktacja 4 i mniej w okresie 01.07.2013r.- 31.12.2013r.

18.02.2014r.-

08.04.2014r.

2.

Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii

oraz

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Udzielania świadczeń neurologicznych

27.02.2014r.

3.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności

21.03.2014r.

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

29.04.2014r.-

30.05.2014r.

5.

Konsultant Wojewódzki w ds. Chorób wewnętrznych

Dostępność i prawidłowość działalności diagnostyczno- terapeutycznej, wyposażenie w sprzęt medyczny, organizacja pracy lekarzy i odbywania stażu specjalistycznego

21.05.2014r.

6.

Konsultant Wojewódzki w ds. Anestezjologii i intensywnej terapii

Dostępność i prawidłowość działalności diagnostyczno-terapeutycznej, wyposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz organizacja pracy lekarzy anestezjologów

21.05.2014r.

7.

Konsultant Wojewódzki w dz. Anestezjologii i intensywnej terapii

Dostępność i prawidłowość działalności diagnostyczno-terapeutycznej, wyposażenie w sprzęt medyczny oraz organizacja pracy lekarzy anestezjologów w Poradni Leczenia Bólu

21.05.2014r.

8.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

1. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym GOZ Jaświły
3. Rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

28.05.2014r.

9.

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w Mońkach w 2013r.

16.06.2014r.-

18.06.2014r.

10.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

Ocena wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonych 18.02.2008r. oraz 19.09.2011 oraz jakości świadczeń z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracującymi udzielanych przez lekarzy Por. Medycyny Pracy

16.06.2014r.

11.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Nadzór sanitarny w zakresie higieny radiacyjnej w związku z użytkowaniem aparatury rentgenowskiej oraz urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne

17.06.2014r.

12.

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 10-00-00359-12-33-03-01 w rodzaju leczenie szpitalne ze szczególnym zapewnieniem weryfikacji sposobu zabezpieczenia i zasad funkcjonowania transportu sanitarnego

17.06.2014r.-

24.06.2014r.

13.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym GOZ Trzcianne, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

07.08.2014r.

14.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna w celu wydania decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim  powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Poradni Leczenia Uzależnień

20.08.2014r.-

27.08.2014r.

15.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna w celu wydania decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim  powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej POZ

20.08.2014r.-
27.08.2014r.

16.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa z zakresu szczepień ochronnych oraz oceny warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt, oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

12.09.2014r.

17.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach budowlanych SP ZOZ w Mońkach (Oddział Położniczo-Ginekologiczny, O. Chirurgii, O. Pediatryczny, Poradnia Dziecięca, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

16.09.2017r.

17.09.2014r.

18.

Podlaski Powiatowy Inspektor sanitarny w Mońkach

Kontrola dotycząca procesu wdrażania programu edukacyjnego „Profilaktyka HIV/AIDS

17.09.2014r.

19.

Państwowa Inspekcja Pracy
w Białymstoku

Kontrola dotyczy wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

- nawiązywania i rozwiazywania umów o pracę,

- czasu pracy,

- wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych ze stosunku pracy,

- udzielania urlopów wypoczynkowych,

- gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych,

Poddawania pracowników badaniom lekarskim oraz szkoleniom w dziedzinie bhp,

- oceny ryzyka zawodowego,

- czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia pracowników,

- wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,

- sporządzania dokumentacji powypadkowej,

- danych zawartych w druku ZUS P IWA

19.09.2014r.

23.09.2014r.

24.09.2014r.

26.09.2014r.
29.09.2014r.

20

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa

Kontrola w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki oraz warunków i standardów ich realizacji

16.10.2014r.

21.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola w celu wydania zgody na lokalizację poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń o funkcji pomocniczej (pomieszczenie porządkowe i pomieszczenie socjalne) zlokalizowanych w piwnicy budynku SP ZOZ w Mokach przy Al. Niepodległości 9

28.10.2014r.

22.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Dotyczy stosowania środków ochrony roślin na terenach szpitali z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin

31.10.2014r.

23.

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 10-00-00359-142-33-03/01 w rodzaju: leczenie szpitalne w 2014 roku w zakresie izba przyjęć

19.11.2014r.

24.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji nr PZ.5580.19.2014.PW z dnia 19.08.2014

21.11.2014r.

25.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Kontrola i ocena działalności podmiotu leczniczego w dziedzinie krwiolecznictwa w ramach nadzoru specjalistycznego

28.11.2014r.

26.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna w celu wydania decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Poradni Położniczo-Ginekologicznej zlokalizowanej na wysokim parterze (poczekalnia, rejestracja, gabinet badań ginekologicznych, kabina higieny osobistej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, magazyn bielizny czystej, magazyn na sprzęt, WC dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz w piwnicy (pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, WC personelu) budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokach przy Al. Niepodległości 9.

04.12.2014r.

 

27.

Starostwo Powiatowe w Mońkach

1.       Aktualizacja planów obronnych

2.       Planowanie oraz realizacja przedsięwzięć na dany rok

3.       Szkolenia i ćwiczenia obronne

4.       Sprawozdawczość

18.12.2014r.

         

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2013r.

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2013 roku

09.03.2013r.

2.

Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

- czasu pracy

- ZFŚS

- Przekazywanie informacji ZUS

- sprawdzenie stanu realizacji decyzji i wniosków inspekcji pracy

15.04.2013r.-

19.04.2013r.

3.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

29.05.2013r.

4.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Realizacja w latach 2011-2013 umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, która miała na celu ocenę prawidłowości i zasadności wystawiania recept na leki przeciwzakrzepowe.

05.06.2013r.

5.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

kontrola w celu  wydania zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych 0
(Pracownia RTG)

26.06.2013r.

6.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Ocena opieki położniczo-ginekologicznej z uwzględnieniem realizacji standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

28.06.2013r.-

29.07.2013r.

7.

Konsultant Wojewódzki do spraw okulistyki

Ocena pracy Poradni Okulistycznej

23.07.2013r.

8.

Konsultant Wojewódzki do spraw otolaryngologii

Ocena pracy Poradni Otolaryngologicznej

24.07.2013r.

9.

Konsultant Wojewódzki do spraw otolaryngologii dziecięcej

Ocena pracy Poradni Laryngologicznej

24.07.2013r.

10.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Dermatologii i Wenerologii

Ocena pracy Poradni Dermatologicznej

31.07.2013r.

11.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pediatrii

Dotyczy realizacji świadczeń zdrowotnych przez personel lekarski

01.08.2013r.

12.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku Delegatura w Łomży

Dotyczy sprawdzenia warunków przechowywania i oznakowania produktów leczniczych i wyrobów Medycznych, zasad i trybu prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, prekursorami kategorii 1, prowadzonej dokumentacji, kwalifikacje osób wykon. czynności fachowe, warunków sporządzania leków

06.08.2013r.

13.

Konsultant Wojewódzki w dz. Pediatrii

Dotyczy działalności leczniczej z uwzględnieniem jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych
i profilaktycznych

09.08.2013r.

14.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Dotyczy: kontroli jakości wody ciepłej z instalacji wewnętrznej w kierunku bakterii Legionella sp.
w Szpitalu SP ZOZ w Mońkach

04.09.2013r.

15.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola problemowa w zakresie oceny szczepień ochronnych oraz stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz produktów biobójczych.

04.09.2013r.

16.

Konsultant Wojewódzki do spraw Położnictwa i Ginekologii

Dotyczy oceny działalności Oddziału i poradni

10.10.2013r.

17.

Konsultant Wojewódzki w dz. Rehabilitacji Medycznej

Ocena działalności Oddziału Rehabilitacji Poradni Rehabilitacyjnej Zakładu Rehabilitacji, Zakładu Opiekuńczo -Leczniczy

17.10.2013r.

18.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Dotyczy stosowania środków ochrony roślin na terenach szpitali

16.10.2013r.-

17.10.2013r.

19.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności  wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem oceny opieki realizowanej w oddziałach pediatrycznych oraz sposoby jej dokumentowania w zakresie objętym obowiązującymi przepisami praca  

23.10.2013r.

20.

Konsultant Wojewódzki w dz. Farmakologii Klinicznej

Funkcjonowanie Komitetu terapeutycznego, rola receptariusza szpitalnego, mechanizmy kontroli obrotu lekami

30.10.2013r.

21.

Konsultant Wojewódzki w dz. Neonatologii

Ocena bazy, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczna, stopnia i prawidłowości wykorzystania sprzętu medycznego; ocena liczby i struktury zatrudnienia wyższego i średniego personelu medycznego; ocena realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego; ocena dostępności do świadczeń medycznych

07.11.2013r.

22.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Kontroli Płatników Składek w Białymstoku

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

13-15.11.2013r.

18-22.11.2013r.

25-26.11.2013r.

28-29.11.2013r.

23.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Kontrola z zakresu nadzoru nad krwiolecznictwem, prowadzeniem gospodarki krwią i jej składnikami, wykonywania badań immunologicznych

14.11.2013r.

24.

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

Kontrola stażystów odbywających staż w SP ZOZ w Mońkach

28.11.2013r.

         

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2012r.

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa bloku żywienia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Mońkach w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

18.01.2012r.

2.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok

Rejon Energetyczny Białystok Teren

Sprawdzenie stanu technicznego przyłącza napowietrznego ( ziemnego-kablowego), wewnętrznej linii zasilającej, urządzeń wchodzących w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego, instalacji odbiorczej i odbiorników energii elektrycznej powodujących zakłócenia w sieci przesyłowej operatora

26.01.2012r.

3.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna w celu wydania decyzji o spełnieniu wymaga ogólnoprzestrzennych sanitarnych i instalacyjnych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu – Opieka Paliatywna i hospicyjna ( jedno pomieszczenie ) realizowana w warunkach domowych dla dorosłych i dzieci do ukończenia 18 roku życia zlokalizowana jest na drugim piętrze budyniu Przychodni Rejonowej przy Al.Niepodległości 9 w Monkach.

03.02.2012r.

4.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Prawidłowość realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w roku 2011 i 2012 w Oddziale Neonatologicznym i Położniczo-Ginekologicznym – ocena prawidłowości realizacji w/w umowy ze szczególnym uwzględnieniem zasadności kwalifikowania i rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej grupą: N04- Patologia ciąży – diagnostyka, obserwacja <3 dni oraz N24- Noworodek wymagający szczególnej opieki, N25- Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru.

11.04.2012r.

20.04.2012r.

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr WND-RPPD.06.02.00-20-004/10

25.04.2012r.-

31.05.2012r.

6.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola problemowa w zakresie oceny:

- szczepień ochronnych

- warunków higieniczno-sanitarnych w przychodni

12.06.2012r.

7.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny:

- szczepień ochronnych;

- systemu kontroli zakażeń szpitalnych;

- procesów sterylizacji;

- pomieszczeń oddziałów szpitalnych

- stanu sanitarnego zaplecza szpitalnego

- przestrzegania przepisów dot. warunków zdrowotnych w środowisku pracy oraz stosowania substancji i mieszanin chemicznych w tym produktów biobójczych

20.06.2012r.- 22.06.2012r.

8.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa bloku żywienia SP ZOZ + rekontrola zaleceń decyzji PPWIS 122/D/HŻ/zd z 13.10.2011r.

22.06.2012r.

9.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Realizacja umowy nr 10-00-00359-12-35-01/13

20.07.2012r.

10.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna w celu wydania decyzji o seplenieniu wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu- Poradnia Żywieniowa ( żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych) zlokalizowana w budynku Przychodni Rejonowej w Monkach przy AL.Niepodległosci 9

13.08.2012r.

11.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Prawidłowość realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w latach 2011-2012 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

27.08.2012r.

30.08.2012r.

12.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Monkach

Przeprowadzenie wizytacji z zakresu prawidłowości realizacji oraz sposoby dokumentowania podejmowania działań w ramach interwencji: „Profilaktyka HIV/AIDS”

14.09.2012r.

13.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Bieżący nadzór sanitarny Zakładów stosujących aparaturę rtg w celach medycznych

25.09.2012r.

14.

Konsultant ds. neonatologii województwa podlaskiego

Ocena bazy, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, stopnia i prawidłowości wykorzystania sprzętu medycznego; ocena liczNy i struktury zatrudnienia wyższego i średniego personelu medycznego; ocena realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego; ocena dostępności do świadczeń medycznych

26.09.2012r.

15.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Nadzór nad prowadzeniem gospodarki składnikami krwi w banku krwi, wykonywaniem badań serologicznych w Pracowni Serologii, prowadzeniem krwiolecznictwa w oddziałach szpitalnych

31.10.2012r.

16.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej

Kontrola nowo utworzonej jednostki hospicjum domowe

04.12.2012r.

17.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transfuzji klinicznej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Ocena organizacji krwiolecznictwa w podmiocie i jakości udzielanych świadczeń z zakresu transfuzji klinicznej.

05.12.2012r.

18.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa z realizacji zadań obronnych w części dotyczącej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

10.12.2012r.

19.

Starostwo Powiatowe w Monkach

- Aktualizacja planów obronnych;

- Planowanie oraz realizacja przedsięwzięć na dany rok;  

- Szkolenia i ćwiczenia obronne;

- Sprawozdawczość.

12.12.2012r.

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2011r.

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Ocena szczepień ochronnych

Ocena otwartego Zakładu opieki zdrowotnej

11.04.2011r.

2.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Kontrola kompleksowa w zakresie żywności i żywienia

18.04.2011r.

3.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mokach

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji nr PZ-5580/18/10 z dnia 02.06.2010r.

11.05.2011r.

4.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Kontrola problemowa w zakresie oceny szczepień ochronnych, warunków pracy i wypełnieniu przez pracodawcę obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożeń chemicznych i biologicznych.

10.06.2011r.

5.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Ocena szczepień ochronnych

Ocena otwartego zakładu opieki zdrowotnej

14.06.2011r.

6.

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu

29.06.2011r.-

30.06.2011r.

7.

Starosta Moniecki

Wykonywanie czynności z zakresu prawa wobec Dyrektora SP ZOZ w Mońkach w szczególności delegowania na szkolenia, kursy, konferencje oraz wyjazdy służbowe

18.07.2011r.-

19.07.2011r.

8.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Ocena otwartego zakładu opieki zdrowotnej

20.07.2011r.

9.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna w celu wydania decyzji o spełnieniu wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu – Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trzciannem przy ul. Wojska Polskiego 12.

28.07.2011r.

10.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych (odpady medyczne)

24.08.2011r. –

07.09.2011r.

11.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Bieżący nadzór sanitarny Zakładów użytkujących urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne

15.09.2011r.

12.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

13.09.2011r.

16.09.2011r.

13.

Urząd Skarbowy w Mońkach

Naliczanie i pobór zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika

03.10.2011r.-

04.10.2011r.

14.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Dostępności do świadczeń pielęgniarskich POZ dokumentacja pielęgniarska

13.10.2011r.

15.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola doraźna w celu wydania decyzji o spełnieniu wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu- Poradnia Leczenia Uzależnień świadczącej usługi w  zakresie konsultacji, porad i terapii leczenia uzależnień.

26.10.2011r.

16.

Konsultant Województwa Podlaskiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zakład Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

Funkcjonowanie  Zakładu Opieki Zdrowotnej, dostępność do świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich, poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych, wyposażenie zakładu w aparaturę i sprzęt medyczny  

28.10.2011r.

17.

Podlaski OW Narodowego Funduszu Zdrowia

Kontrola oferenta. Zakres świadczeń: świadczenia Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób – ryczał miesięczny

09.11.2011r.

18.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Nadzór nad prowadzeniem gospodarki krwią i składniami krwi, nadzór nad badaniami serologicznymi, nadzór nad krwiolecznictwem

15.11.2011r.

19.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

Kontrola kompleksowa: pracownicy, aparatura, pomieszczenia, dokumentacja, jakość wyników badań laboratoryjnych

17.11.2011r.

20.

Podlaski OW Narodowego Funduszu Zdrowia

Kontrola oferenta. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

23.11.2011r.

21.

Podlaski OW Narodowego Funduszu Zdrowia

Kontrola oferenta. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

28.11.2011r.

22.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Dostępność do świadczeń zdrowotnych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy.

07.12.2011r.

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Ewidencja przeprowadzonych kontroli w 2010r.

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data

1.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG w celach medycznych

20.01.2010r.

2.

Podlaski OW NFZ
w Białymstoku

Prawidłowość realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2009r.

05.02.2010r.

11.02.2010r.

3.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG w celach medycznych

12.02.2010r.

4.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarnego w Białymstoku

Kontrola wszczęta z urzędu – kontrola kompleksowa

08.04.2010r.

09.04.2010r.

13.04.2010r.

14.04.2010r.

5.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Białymstoku

Kontrola kompleksowa  + pobór prób wody ciepłej

08.04.2010r.-14.04.2010r.

6.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola bloku żywienia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Monkach

13.04.2010r.

7.

Wojewoda Podlaski

Konsultant Wojewódzki

ds. Położnictwa  Ginekologii

Ocena funkcjonowania Oddziału Położniczo -Ginekologicznego w aspekcie organizacyjnym i medycznym

14.05.2010r.

8.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg

26.05.2010r.-

9.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku

Delegatura w Lonży

Sprawdzenie warunków przechowywania i oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zasad i trybu prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, prekursorami kat.1, prowadzonej dokumentacji, kwalifikacje osób wykonujących czynności fachowe, warunków recepturowych do badan kontrolnych.

16.09.2010r.

10.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr WND-RPPD.06.02.00-20-017/09- kontrola na zakończenie realizacji

10.09.2010r.-

08.10.2010r.

11.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

22.09.2010r.

12.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny szczepień ochronnych i otwartego Zakładu opieki zdrowotnej

20.10.2010r.

13.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  

Wyposażenie Zakładu w sprzęt i aparaturę medyczna, realizacja kształcenia podyplomowego, zgodność postępowania pielęgniarskiego z aktualnym stanem wiedzy oraz obowiązującymi standardami

29.10.2010r.

14.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Wydział Polityki Społecznej

Oddział Rejestrów i Kontroli ZOZ

Ocena opieki położniczo-ginekologicznej u kobiet, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt.1 lit. a,b,c,d,e; art. 9 ust. 1 i 2, art.10 oraz art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 z póżn. zm. )

Przeprowadzenie kontroli w zakresie oceny zgodności funkcjonowania zakładu wykonującego czynności z zakresu transportu sanitarnego na podstawie art. 65 ust.1 pkt. 1 lit. a, c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 z póżn. zm. )

03.11.2010r.-05.11.2010r.

15.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku

Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne

15.11.2010r.- 30.12.2010r.

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski
i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie SP ZOZ
w Mońkach, przy Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:30 esosnowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:31 esosnowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:33 esosnowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:34 esosnowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:38 esosnowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:38 esosnowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:41 esosnowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:45 esosnowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:48 esosnowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 09:49 esosnowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2019 10:43 esosnowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2019 10:47 esosnowska